RODO/ODSTĄPIENIE OD UMOWY/REKLAMACJE/

I KALUZULA INFORMACYJNA/ RODO

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energy Broker Poland Sp. z o o., z siedzibą na ul. Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra, NIP: 9291881428 , REGON 363965041,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Zielona Góra w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000608119.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Joanna Chmielewska- Mazur pośrednik w obrocie nieruchomościami, posiadająca licencję zawodową nr 27708, oraz ubezpieczenie zawodowe OC Pośrednika, e-mail: biuro@lotus.nieruchomosci.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi pośrednictwa przy sprzedaży/ zakupie/ najmie/wynajmie nieruchomości i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Spółka podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

4.Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5.Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.

6.Mają Państwo prawo Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),

7.Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

8.Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9.Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

II INFORMACJE O PRAWIE ODSTĄPIENIA

WZÓR PISMA:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w termie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym podpisali Państwo umowę pośrednictwa w sprzedaży/wynajmu nieruchomości. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Lotus Nieruchomości, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Moniuszki 39/5, 65-409 Zielona Góra, 

tel. +48 576 194 841,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysłane pocztą lub na adres e-mail: biuro@lotus.nieruchomosci).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy pośrednictwa w sprzedaży /wynajmu nieruchomości, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do dostąpienia od niniejszej umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązują się Państwo do zwrotu kosztów w zakresie świadczeń spełnionych do chwili , w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat : BIURO LOTUS Nieruchomości ul. Moniuszki 39/5, 65-409 Zielona Góra, email:biuro@lotus.nieruchomosci.pl

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

o świadczenie następującej usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

– Data zawarcia umowy :

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :

– Adres konsumenta(-ów) :

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

(*) Niepotrzebne skreślić

III REKLAMACJE

Biuro Lotus Nieruchomości,  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Moniuszki 39/5, świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy zachowaniu najwyższej ich jakości. Głównym celem postępowania reklamacyjnego jest znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla Klienta Lotus Nieruchomości.

Zakres spraw podlegających postępowaniu reklamacyjnemu.

Postępowanie reklamacyjne wszczynane jest w przypadku zgłoszenia przez Klienta skargi lub reklamacji (dalej: „Reklamacja”) dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania na jego rzecz usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Składanie reklamacji.

Reklamacja może być́ zgłoszona w formie: 

pisemnej -  poprzez dostarczenie jej do biura,

elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email: biuro@lotus.nieruchomosci.pl

Reklamacje zgłoszone w innej formie niż opisane powyżej nie będą rozpatrywane. Reklamację może złożyć́ jedynie Klient Lotus Nieruchomości, czyli osoba lub jednostka organizacyjna, która zawarła z biurem działającym w  Lotus Nieruchomości, umowę (w formie pisemnej) o świadczenie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– dane Klienta Lotus Nieruchomości składającego reklamację (imię i nazwisko / firmę Klienta Lotus Nieruchomości oraz adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej, w przypadku firmy nazwę i adres siedziby Klienta Lotus Nieruchomości)

– dane biura Lotus Nieruchomości, z którym Klient Lotus Nieruchomości umowę o świadczenie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz imię i nazwisko agenta realizującego tę umowę;

– skan umowy pośrednictwa- opis zdarzenia, w związku z którym zgłaszana jest reklamacja, w tym:

a) datę zdarzenia i jego przebieg,

b) wskazanie czynności, której dotyczy reklamacja, oraz nieprawidłowości, która jest przyczyną jej zgłoszenia,

c) treść żądania Klienta Lotus Nieruchomości,

d) uzasadnienie żądania Klienta Lotus Nieruchomości.

Reklamacje nie zawierające elementów wymienionych powyżej, a w szczególności danych Klienta Lotus Nieruchomości składającego reklamację, nie będą rozpatrywane.

Organizacja systemu rozpatrywania reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Dział Reklamacji Lotus Nieruchomości. Klient Lotus Nieruchomości w każdym przypadku złożenia reklamacji spełniającej warunki opisane w pkt.2 tego dokumentu, otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. Klient Lotus Nieruchomości otrzymuje odpowiedź na złożoną reklamację drogą elektroniczną, a w przypadku braku adresu email, drogą pocztową.